O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt
Strona główna

KURS PODSTAWOWY DLA RZECZOZNAWCÓW SIMP

ubiegających się o tytuł
RZECZOZNAWCA SIMP W SPECJALNOŚCI NR 830 „WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

SIMP Kontynuując program doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości technicznego majątku ruchomego – Zarząd Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie – organizują szkolenie specjalistyczne / kurs podstawowy dla Rzeczoznawców SIMP ubiegających się o tytuł:

Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”.

Celem kursu jest nabycie umiejętności praktycznych oraz poszerzenie zasobu wiedzy rzeczoznawców zajmujących się / lub pragnących zajmować się w niedalekiej przyszłości wycenami technicznego majątku ruchomego.

Praktyczne aspekty szacowania wartości, ocena stanu technicznego majątku ruchomego w obszarze maszyn i urządzeń technicznych są zagadnieniem złożonym, wymagającym posiadania dodatkowej wiedzy specjalistycznej. Rynek usług rzeczoznawczych w tym obszarze jest bardzo trudny, gdyż panuje powszechna niewiedza, co do złożoności i rozległości zagadnień, jakie winni posiadać wyceniający tę obszerną część majątku.

Dlatego, też podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach organizowanych wg. programów TRM SIMP jest ważnym elementem w uzyskiwaniu profesjonalizmu w czynnościach zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Ukończenie kursu, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej i jej obrona w trakcie egzaminu (w odrębnym terminie) uprawniać będzie uczestnika kursu do uruchomienia procedury ubiegania się o tytuł Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830.

Uzyskanie tytułu Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 stwarza konkretne możliwości dalszej aktywizacji zawodowej przeszkolonych osób. Kurs zgłoszony został do rejestru szkoleń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

 • Wymagania jakościowe dotyczące operatów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawców SIMP wynikające z wdrożonego w SIMP - Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2001.
 • Odpowiedzialność prawna rzeczoznawcy w procedurach wyceny technicznego majątku trwałego.
 • Zarys metod wyceny przedsiębiorstw i udział rzeczoznawców SIMP w procedurach wyceny podmiotów gospodarczych.
 • Wybrane uregulowania prawne zawarte w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do czynności rzeczoznawców majątkowych SIMP.
 • Podstawowe określenia i definicje dotyczące środków trwałych.
 • Ustawa o rachunkowości, standardy krajowe i europejskie. Ewidencja i amortyzacja majątku trwałego. Wartość godziwa, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy.
 • Prawne i formalne podstawy wycen technicznego majątku ruchomego.
 • Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Etyka zawodowa rzeczoznawcy.
 • Definicja zużycia eksploatacyjnego, sposoby określania i jego wpływ na wartość rynkową technicznego majątku ruchomego.
 • Metodologia wyceny technicznego majątku trwałego w zależności od celu wyceny.
 • Wartość rynkowa, definicje, warunki określania.
 • Układ i zawartość operatu wyceny.
 • Prezentacja wybranych operatów szacunkowych obejmujących metody majątkowe i dochodowe. Omówienie najczęściej występujących błędów.
 • Omówienie kryteriów uzyskania certyfikatu kwalifikacyjnego.

Szczegółowy rozkład zajęć na kursie przekazany zostanie uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego i ustaleniu terminu szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Rzeczoznawców SIMP (innych specjalności) - pragnących ubiegać się o tytułu Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830,
 • Rzeczoznawców SIMP wykonujących prace z zakresu wycen majątkowych (nie posiadających specjalistycznego przeszkolenia, pragnących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać tytuł Rzeczoznawcy w specjalności nr 830).

Organizacja kursu oraz warunki uczestnictwa:

 • Dwudniowy kurs zorganizowany zostanie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w ustalonym przez organizatorów terminie, po zgłoszeniu się na szkolenie określonej liczby uczestników.
 • Uczestnicy kursu otrzymają odpowiednie materiały szkoleniowe, tematy prac egzaminacyjnych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • Uczestnicy spoza Warszawy rezerwują noclegi we własnym zakresie (organizatorzy prześlą zainteresowanym listę hoteli najbliższych miejsca szkolenia).
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1000 złotych od osoby. Przelewu należy dokonać na konto ODK-SIMP w Banku Zachodnim WBK S.A. 13 O/W-wa, nr rachunku: 54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 - po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
  Koszt przewodu egzaminacyjnego wynosi 150 zł od osoby. Płatności należy dokonać na powyższy rachunek w terminie oddania pracy egzaminacyjnej.
 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX