O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt
Strona główna

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

na temat:
TWORZENIE STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA, DOTYCZĄCYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. ZAGADNIENIA METOD POMIARÓW I OCENY ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Szanowni Państwo,

SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, zaprasza na szkolenie specjalistyczne w zakresie standardów jakości środowiska - dotyczących pól elektromagnetycznych, w szczególności będących dziełem współczesnej cywilizacji.

Celem seminarium jest zaprezentowanie i omówienie zagadnień dotyczących metod pomiarów i oceny zagrożeń elektromagnetycznych występujących przy obsłudze urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Wśród omawianych źródeł pól promieniowania zwrócona zostanie uwaga na urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne oraz obiekty będące źródłem tych pól, do których zaliczyć należy m.in. ośrodki nadawcze telewizyjne i radiowe, sieci elektroenergetycznych linii napowietrznych, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiokomunikacyjne i radiolokacyjne.

Pola elektromagnetyczne są jednym z czynników środowiska, którego poziom powinien być stale kontrolowany. Jedną z najistotniejszych cech pola elektromagnetycznego jest jego częstotliwość. Własności pola zmieniają się w zależności od tej wartości. Człowiek styka się w swoim środowisku z całym zakresem (tzw. widmem) częstotliwości pola elektromagnetycznego. Należy zauważyć, że poza polami Ziemi, wszystkie źródła pól elektromagnetycznych np. linie przesyłowe, nadajniki radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej są wytworem naszej kultury.

W trakcie seminarium omówione zostaną również uregulowania prawne - przepisy z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi (środowiskowe i BHP), dostosowania warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, zalecenia międzynarodowe, wymagania dotyczące ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne. Przekazana zostanie wiedza odnosząca się do ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi oraz zagadnienia dotyczące bezpiecznych metod wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych i zasad kwalifikacji instalacji emitujących pola – przeprowadzone zostaną odpowiednie ćwiczenia praktyczne.

Tematyka szkolenia:

 • Pola elektromagnetyczne naturalne i wytwarzane przez urządzenia będące dziełem człowieka.
 • Badania wpływu pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko oraz przegląd wyników takich badań.
 • Podstawy tworzenia standardów jakości środowiska, dotyczących pól elektromagnetycznych.
 • Zalecenia międzynarodowe. Działalność organizacji międzynarodowych.
 • Polskie przepisy ochrony przed polami elektromagnetycznymi – środowiskowe i BHP.
 • Przegląd instalacji wytwarzających pola (elektroenergetyka, radiokomunikacja, radiolokacja i radionawigacja).
 • Dane techniczne instalacji istotne z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko, charakterystyki pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu poszczególnych rodzajów instalacji.
 • Szacunkowe wyznaczanie poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej .
 • Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji – zasady wykonywania pomiarów, przepisy, normy.
 • Przyrządy pomiarowe.
 • Bezpieczne wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych.
 • Zasady kwalifikacji instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Szczegółowy rozkład zajęć na seminarium przekazany zostanie uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatorów szkolenia – wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • operatorów urządzeń i instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, w tym m.in. napowietrznych linii wysokiego napięcia, urządzeń radiowych i telewizyjnych, odbiorników i anten nadawczych, urządzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, urządzeń nadawczych stacji bazowych telefonii komórkowej, a także samych aparatów wykorzystywanych w telefonii bezprzewodowej oraz innych urządzeń technicznych, gdzie występują pola elektromagnetyczne,
 • inwestorów i operatorów realizujących obiekty będące źródłem pól elekromagnetycznych, w tym obiekty energetyczne sieci przesyłowo - rozdzielczych, ośrodki nadawcze telewizyjne i radiowe, stacje bazowe sieci telefonii komórkowej,
 • osoby związane zawodowo z praktycznym wykorzystaniem energii elektrycznej oraz promieniowania elektromagnetycznego,
 • przedstawicieli administracji publicznej, w tym Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Dzielnicowych oraz innych jednostek, urzędów i firm, dla których omawiana problematyka jest niezbędna w pracy zawodowej.

Organizacja seminarium oraz warunki uczestnictwa:

 • Seminarium zorganizowane zostanie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w godz. od 10.00 do 16.00 w ustalonym przez organizatorów terminie, po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe z zakresu omawianych zagadnień oraz poczęstunek kawowy, obiad i odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu seminarium - zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 11 stycznia 2012 r.
 • Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 450 zł od pierwszego uczestnika, 400 zł od każdej następnej zgłoszonej osoby z tej samej firmy. Przelewu należy dokonać na konto ODK-SIMP w Banku Zachodnim WBK S.A. 13 0/W-wa, nr rachunku: 54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 - po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
 • Ilość miejsc na seminarium jest ograniczona (grupy 25-30 osobowe), o przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX