O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt
Oferta

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

na temat:
NOWE UNIJNE HORYZONTALNE AKTY PRAWNE. REFORMA RYNKU WEWNĘTRZNEGO - REFORMA REGULACJI. ZMIANY WPROWADZONE NOWĄ DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ - RELACJE Z INNYMI WYBRANYMI DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA.

Szanowni Państwo,

UEStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, zaprasza na organizowane przy współpracy z ekspertami, specjalistami z Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w W-wie seminaria szkoleniowe w zakresie uregulowań prawnych mających wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, swobodny przepływ towarów oraz w zakresie wprowadzonych zmian (koncepcyjnych i szczegółowych) w nowej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Nowelizacja obecnej dyrektywy maszynowej dotyczy m.in. spraw formalnych przy ocenie i certyfikacji, jak i odnosi się do techniki bezpieczeństwa oraz organizacyjnego przystosowania systemów zarządzania do nowego systemu oceny i deklarowania zgodności.

Celem seminarium jest omówienie (w pierwszej części) obszarów nowych regulacji wspólnotowych zapewniających spójność i przejrzystość prawa zharmonizowanego. W wielu krajach Unii Europejskiej z powodzeniem realizowana jest reforma prawa. Także w Polsce podejmowane są działania skupiające się na przeglądzie i uproszczeniu prawa gospodarczego.

W drugiej części szkolenia zaprezentowane będą różnice między dyrektywą maszynową 98/37/WE, a dyrektywą 2006/42/WE - zaznaczające się zarówno na obszarach związanych z zakresem stosowania, dokonywania ocen i deklarowania zgodności oraz wprowadzania maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek Wspólnoty, jak też związane z wymaganiami technicznymi (załącznik I) wynikającymi z rozwoju sztuki inżynierskiej w 20. letnim okresie obowiązywania dyrektywy 98/37/WE.

Obecna dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zmienia filozofię i możliwe procedury dokonywania oceny i deklarowania zgodności. Producenci powinni w sposób systemowy zorganizować kontrolę wewnętrzną wytwarzania maszyn (ZKP projektowania, budowy). Nowym podejściem koncepcyjnym dyrektywy jest integracja kształtowania bezpieczeństwa maszyn z systemem zarządzania jakością, zwłaszcza maszyn szczególnie niebezpiecznych oraz elementów bezpieczeństwa wymienionych w załączniku IV i V dyrektywy.

W trakcie proponowanych Państwu seminariów szkoleniowych, zaprezentowane zostaną również inne wybrane dyrektywy nowego podejścia bezpośrednio dotyczące maszyn. Udzielane będą przez ekspertów, specjalistów z Ośrodka Certyfikacji IMBiGS (jednostki notyfikowanej UE) praktyczne porady.

Tematyka szkolenia:

 • Obszary nowych regulacji wspólnotowych, reforma rynku wewnętrznego, dostosowanie krajowych przepisów.
 • Zakres stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE.
 • Relacje nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z innymi, wybranymi dyrektywami nowego podejścia.

Szczegółowy rozkład zajęć na seminarium przekazany zostanie uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatorów szkolenia - wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • przedstawicieli z przemysłu i instytucji zainteresowanych wspólnotowym systemem oceny zgodności, wdrażaniem dyrektyw,
 • kierownictwo techniczne przedsiębiorstw przemysłowych i innych jednostek uczestniczących w procesie wprowadzania wyrobów do obrotu i użytkowania,
 • konstruktorów mechaników i automatyków, osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań i oznakowanie CE,
 • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn, technologów, inżynierów produkcji,
 • pracowników służb utrzymania ruchu oraz kontroli jakości,
 • inspektorów BHP, inspektorów inspekcji handlowej i ochrony środowiska oraz przedstawicieli innych jednostek, urzędów i firm, dla których omawiana problematyka jest niezbędna w pracy zawodowej.

Organizacja seminarium oraz warunki uczestnictwa:

 • Seminarium zorganizowane zostanie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w godz. od 10.00 do 16.00 w ustalonym przez organizatorów terminie, po zgłoszeniu się na szkolenie określonej liczby uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje, obiad oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium.
 • Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 450 zł od pierwszego uczestnika, 400 zł od każdej następnej zgłoszonej osoby z tej samej firmy. Przelewu należy dokonać na konto ODK-SIMP w Banku Zachodnim WBK S.A. 13 0/W-wa, nr rachunku: 54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 – po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
 • Ilość miejsc na seminariach jest ograniczona, o przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

na temat:
STAN BIEŻĄCY I PERSPEKTYWY REGULACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SEKTORA MASZYN

Szanowni Państwo,

UEStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, zaprasza na organizowane przy współpracy z ekspertami, specjalistami z Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Gospodarki oraz Oddziału Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie seminarium szkoleniowe na temat stanu bieżącego i perspektyw uregulowań prawnych mających wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE, swobodny przepływ towarów, w szczególności maszyn.

W pierwszej części seminarium przedstawione zostaną perspektywy nowych regulacji jednolitego rynku wewnętrznego UE, których założeniem jest polepszenie otoczenia prawnego poprzez przegląd oraz eliminowanie zbędnych regulacji, uproszczenie procedur, ocenę skutków legislacji, redukcję obciążeń administracyjnych. Rozwiązania legislacyjne lub poza legislacyjne powinny realizować maksimum celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy minimalnym możliwym obciążeniu podmiotów gospodarczych i społeczeństwa.

Uczestnicy seminarium poinformowani zostaną o aktualnym stanie w dziedzinie zasad i przepisów rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych (funkcjonowanie "pakietu towarowego", unijne akty dostosowane do NLF /Nowych Ram Prawnych/, rozporządzenie UE nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej, nowy przewodnik /Blue Guide 2014/. Zaprezentowana zostanie również wizja rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych (Komunikat Komisji, dokończenie procesu dostosowania do NLF, pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku oraz perspektywa transatlantyckiej umowy handlowej).

W drugiej części szkolenia omówione będą regulacje prawne sektora maszyn w obszarze obrotu i użytkowania (Rynek sektora maszyn, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE, Dyrektywy około maszynowe: PED, LIFTS, EMC, LVD, PPE i inne).

Słuchacze zapoznani zostaną z technologiami oceny zgodności maszyn (Technologia step by step do maszyn nowych oraz importowanych, Technologia checklist do maszyn nie tylko starych, Technologie stosowane przez organy nadzoru rynku i pracodawców).

Proponowane bloki tematyczne szkolenia:

 • Perspektywy nowych regulacji jednolitego rynku wewnętrznego UE.
 • Regulacje prawne sektora maszyn w obszarze obrotu i użytkowania.
 • Technologie oceny zgodności maszyn.

Szczegółowy rozkład zajęć na seminarium przekazany zostanie uczestnikowi po otrzymaniu przez organizatorów szkolenia - wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • przedstawicieli z przemysłu i instytucji zainteresowanych wspólnotowym systemem oceny zgodności, wdrażaniem dyrektyw,
 • kierownictwo techniczne przedsiębiorstw przemysłowych i innych jednostek uczestniczących w procesie wprowadzania wyrobów do obrotu i użytkowania,
 • konstruktorów mechaników i automatyków, osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań i oznakowanie CE,
 • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn, technologów, inżynierów produkcji,
 • pracowników służb utrzymania ruchu oraz kontroli jakości,
 • inspektorów BHP, inspektorów PIP, inspektorów inspekcji handlowej i ochrony środowiska oraz przedstawicieli innych jednostek, urzędów i firm, dla których omawiana problematyka jest niezbędna w pracy zawodowej,
 • przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT NOT, Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP, Oddziałów i Agend SIMP, wszystkich zainteresowanych problematyką przepływu towarów na rynku unijnym,
 • Ekspertów SIMP ds. europejskiej harmonizacji technicznej,
 • Rzeczoznawców i kandydatów na Rzeczoznawców SIMP w specjalności nr 830 "Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów".

Organizacja seminarium oraz warunki uczestnictwa:

 • Seminarium zorganizowane zostanie w Warszawskim Domu Technika NOT w ustalonym przez organizatorów terminie, po zgłoszeniu się na szkolenie określonej liczby uczestników.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje, obiad oraz odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu seminarium.
 • Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 450 zł od pierwszego uczestnika, 400 zł od każdej następnej zgłoszonej osoby z tej samej firmy. Przelewu należy dokonać na konto ODK-SIMP w Banku Zachodnim WBK S.A. 13 0/W-wa, nr rachunku: 54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 - w terminie poprzedzającym szkolenie.
 • Ilość miejsc na seminarium jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX