O nas Polityka jakości Aktualności Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej Oferta Materiały Galeria Kontakt
Strona główna

KURS

na temat:
NIEPALNE GAZY MEDYCZNE
dla personelu medycznego i technicznego, zatrudnionego na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia

Do Dyrekcji Szpitala,

SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, wzorem lat ubiegłych, zaprasza na kursy specjalistyczne w zakresie eksploatacji i nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi ww. urządzeń / instalacji w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.

Dozorem i obsługą urządzeń i instalacji gazów medycznych powinny zajmować się osoby zatrudnione na stanowiskach pracy:

 • dozoru "D" - do których zalicza się pracowników technicznych, kierujących czynnościami osób zajmujących się bezpośrednio obsługą lub konserwacją urządzeń i instalacji gazów medycznych,
 • eksploatacji "E" - do których zalicza się pracowników wykonujących w ramach czynności służbowych prace w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń i instalacji gazów medycznych.

Stała potrzeba szkoleń personelu medycznego i technicznego wynika ze względów bezpieczeństwa, jak i obecnego stanu technicznego instalacji gazów medycznych w placówkach opieki zdrowotnej oraz wymagań stawianych przez europejskie i krajowe akty prawne, dyrektywy, normy. SIMP ODK posiada 20-sto letnie doświadczenie i tradycje w działalności szkoleniowej na rzecz służb eksploatacyjnych w jednostkach krajowego lecznictwa.

Tematyka szkolenia obejmuje aktualny stan prawny dotyczący gospodarki gazami medycznymi, dozoru technicznego (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy) oraz zagadnienia w zakresie:

 • klasyfikacji wyrobów medycznych,
 • analizy ryzyka i planów awaryjnych w jednostkach służby zdrowia,
 • dokumentacji technicznej z zakresu wyrobów medycznych,
 • wyposażenia medycznego i źródeł zasilania w aspekcie wykorzystania niepalnych gazów medycznych.
 • przechowywania i transportu butli z gazami medycznymi,
 • czynności i dokumentacji związanej z obrotem butlami,
 • rozprężalni gazów medycznych,
 • stacji zgazowania, stacji pomp próżniowych i stacji sprężarek do celów medycznych,
 • sygnalizacji i sterowania, służb ruchu,
 • konserwacji i napraw bieżących urządzeń i instalacji gazów medycznych,
 • bhp i ppoż. oraz pierwszej przedlekarskiej pomocy medycznej.

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 697) w Rozdziale 2, Art. 6 określa, że wyrób medyczny (a takim są elementy instalacji gazów medycznych) wprowadzony do obrotu i do używania, powinien być prawidłowo dostarczony, zainstalowany, utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Zabrania się m. in. instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, użytkowników lub innych osób.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 7396 - 1 :2010 Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni - Załącznik G „Zarządzanie eksploatacją MGPS (Systemy Rurociągowe do Gazów Medycznych) - zaleca się odpowiednie procedury szkolenia i komunikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie i korzystanie z gazów medycznych w obiekcie opieki zdrowotnej. Personel medyczny i pielęgniarski, który użytkuje MGPS powinien być przeszkolony w zakresie korzystania z systemu. Zaleca się, by dyrektor naczelny jednostki organizacyjnej służby zdrowia zapewnił szkolenia dla wszystkich pracowników, przed korzystaniem przez nich z MGPS.

Kursy organizowane przez SIMP ODK w Warszawie - dla pracowników dozoru oraz eksploatacji, prowadzących bezpośrednią obsługę i konserwację - odbywają się w formie wykładów, prezentacji i pokazów oraz ćwiczeń praktycznych m.in. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Zajęcia prowadzą doświadczeni, wieloletni wykładowcy – specjaliści, eksperci i praktycy w dziedzinie urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa.

Kursy organizowane są w pięciodniowym cyklu szkolenia, w dniach od poniedziałku do piątku. Ze względu na brak na dzień dzisiejszy systemu wydawania resortowych zaświadczeń kwalifikacyjnych - osoba, która ukończy szkolenie zakończone egzaminem przed wewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ds. gazów medycznych działającą przy SIMP ODK w W-wie - otrzyma odpowiednie zaświadczenie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), wydane przez podmiot prowadzący szkolenie tj. SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie należy przesłać na adres organizatora szkolenia.

KURS UZUPEŁNIAJĄCY

na temat:
NIEPALNE GAZY MEDYCZNE
dla personelu medycznego i technicznego, zatrudnionego na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia

Do Dyrekcji Szpitala,

SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie, zaprasza na dwudniowe szkolenie wraz z egzaminem w zakresie eksploatacji i nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

Celem kursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi wyżej wymienionych urządzeń i instalacji.

Potrzeba szkoleń personelu medycznego i technicznego w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia wynika ze względów bezpieczeństwa, stanu technicznego instalacji gazów medycznych w placówkach opieki zdrowotnej oraz wymagań stawianych przez europejskie i krajowe akty prawne, dyrektywy, normy.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 7396 - 1 :2010 Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni - Załącznik G „Zarządzanie eksploatacją MGPS (Systemy Rurociągowe do Gazów Medycznych) zaleca odpowiednie procedury szkolenia i komunikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie i korzystanie z gazów medycznych w obiekcie opieki zdrowotnej. Personel medyczny i pielęgniarski, który użytkuje MGPS powinien być przeszkolony w zakresie korzystania z systemu. Zaleca się uczestniczenie w szkoleniach utrwalających umiejętności oraz aby kwalifikacje i kompetencje personelu medycznego podlegały ponownej ocenie w ustalonych odstępach czasu.

Tematyka kursu obejmuje:

 • stan prawny dotyczący gazów medycznych,
 • aktualną praktykę w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji do gazów medycznych,
 • podstawowe zagadnienia bhp, ppoż. (w tym plany ewakuacyjne placówek służby zdrowia) oraz pierwszą przedlekarską pomoc medyczną.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs specjalistyczny w ww. zakresie.

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa.

Ze względu na brak na dzień dzisiejszy systemu wydawania resortowych zaświadczeń kwalifikacyjnych - osoba, która ukończy szkolenie zakończone egzaminem przed wewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ds. gazów medycznych działającą przy SIMP ODK w W-wie - otrzyma odpowiednie zaświadczenie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), wydane przez podmiot prowadzący szkolenie tj. SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie.

Koszt dwudniowego kursu wraz z egzaminem wynosi 650 zł od osoby. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres organizatora szkolenia.

SIMP ODK przeprowadza również szkolenia u Zleceniodawcy dla grup ok. 20-to osobowych. W takim przypadku zainteresowana jednostka powinna zapewnić salę wykładową z rzutnikiem do pisma na folii oraz dostęp do urządzeń – butla tlenowa 10 l i pojedynczy reduktor z dozownikiem (może być uszkodzony).

KURS

na temat:
OBSŁUGA BUTLI Z GAZAMI MEDYCZNYMI WRAZ Z OSPRZĘTEM
szkolenia dla personelu medycznego oraz technicznego na terenie jednostek organizacyjnych służby zdrowia

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie zaprasza na szkolenia dla osób zajmujących się „Obsługą butli z gazami medycznymi”.

Potrzeba szkoleń personelu medycznego i technicznego w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia wynika ze względów bezpieczeństwa, jak i obecnego stanu technicznego instalacji gazów medycznych w placówkach opieki zdrowotnej oraz wymagań stawianych przez europejskie i krajowe akty prawne, dyrektywy, normy.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 7396 - 1 :2010 Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni - Załącznik G „Zarządzanie eksploatacją MGPS (Systemy Rurociągowe do Gazów Medycznych) zaleca odpowiednie procedury szkolenia i komunikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie i korzystanie z gazów medycznych w obiekcie opieki zdrowotnej. Personel medyczny i pielęgniarski, który użytkuje MGPS powinien być przeszkolony w zakresie korzystania z systemu. Zaleca się uczestniczenie w szkoleniach utrwalających umiejętności oraz aby kwalifikacje i kompetencje personelu medycznego podlegały ponownej ocenie w ustalonych odstępach czasu.

Kurs trwa 8 godzin i obejmuje wykłady oraz ćwiczenia w grupach.

Ze względu na brak na dzień dzisiejszy systemu wydawania resortowych zaświadczeń kwalifikacyjnych - osoba, która ukończy szkolenie zakończone egzaminem przed wewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ds. gazów medycznych działającą przy SIMP ODK otrzyma zaświadczenie w zakresie przechowywania i transportu oraz obrotu i obsługi butli do gazów medycznych, wydane przez podmiot prowadzący szkolenie tj. SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W programie szkolenia uwzględniono tematykę:

 • transport butli,
 • przechowywanie butli do niepalnych gazów medycznych,
 • obrót butlami do NGM,
 • osprzęt i armatura butli,
 • bezpieczna obsługa butlami wraz z osprzętem,
 • oznaczania butli do NGM,
 • oraz ćwiczenia i pokazy praktyczne.

Dla grupy ok. 20-osobowej koszt kursu w Warszawie wynosi 500 zł./os.

Jednostka zlecająca szkolenie u siebie powinna zabezpieczyć salę wykładową, rzutnik pisma na folii, butlę z tlenem 10 l. ze sprawnym reduktorem oraz reduktor luzem (który może być uszkodzony).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres organizatora szkoleń.

Szkolenie dla personelu medycznego (pielęgniarek) z zakresu obsługi urządzeń i instalacji z gazami medycznymi wraz z osprzętem w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia

SIMPSIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie posiada 25-cio letnie doświadczenie w organizacji specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla personelu medycznego i technicznego, zatrudnionego na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.

Obecna infrastruktura techniczna systemu ochrony zdrowia stwarza warunki do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów, dlatego też bezawaryjnie funkcjonujące urządzenia i instalacje gazów medycznych (odpowiednio eksploatowane oraz serwisowane) umożliwiają prawidłowe zarządzanie gazami medycznymi.

Znajomość zarządzania niepalnymi gazami medycznymi, umiejętność eliminowania ewentualnych zagrożeń oraz bezpieczna obsługa urządzeń i instalacji, jest bardzo ważna z punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno pacjentów, personelu medycznego i technicznego, jak i osób postronnych szpitala.

Mając powyższe na względzie, proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych obejmujących tematykę:

 • akty prawne i przepisy regulujące gospodarkę niepalnymi gazami medycznymi,
 • ustawa o dozorze technicznym (legalizacja butli z gazami medycznymi),
 • rodzaje gazów medycznych przechowywanych w butlach (właściwości fizyko-chemiczne, warunki przechowywania i transportu),
 • bezpieczna obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych (zagrożenia występujące podczas eksploatacji),
 • podstawowe zagadnienia BHP i p.poż. przy butlach i instalacjach NGM,
 • pokazy i ćwiczenia praktyczne.

Kurs realizowany jest dla personelu medycznego (pielęgniarek) obsługującego urządzenia i instalacje NGM. Czas trwania szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (po 45 minut), w tym 5 godzin wykładów oraz 3 godziny zajęć praktycznych przeprowadzonych w grupach.

Wymogi odnośnie przeszkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji gazów medycznych reguluje norma PN-EN ISO 7396 - 1 :2010, która w pkt. G.5.2 określającym procedury szkolenia - zaleca posiadanie odpowiedniej wiedzy przez cały personel zaangażowany w zarządzanie i korzystanie z gazów medycznych w obiektach opieki zdrowotnej.

Kurs kończy się egzaminem ustnym i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniej formy kształcenia (w tym przypadku kursu) zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Koszt kursu wraz z odpowiednimi materiałami szkoleniowymi wynosi 400 zł./os.

Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji wybranych elementów infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia, w tym przypadku - urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: (22) 839 01 51, 571 406 197, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl

2018© SIMP ODK

ONYX